BİLGİ VE REZERVASYON
0 242 225 00 24
Denize gerçek sıfır, 50 dönüm yeşil alan, dev aquapark ve mavi bayraklı muhteşem plaj...Muhteşem bir tatil.
 
 

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu kurum tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
İşletme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler hizmet süreçlerinde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Veriler, hizmet gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak ilişkili taraflara, kurum, kuruluş ve işletmelere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
  • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi kayıtlı olan iletişim adreslerimizden posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta yoluyla bizlere yönlendirebilirsiniz.

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret talep edilebilecektir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna gidilemez.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 (otuz) gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.